Plánování činností ve všech třídách MŠ probíhá dle programu rozvoje inteligencí

   „Typy inteligencí dle  H.Gardnera                                                     

který se nejvíce přibližoval našemu dosavadnímu způsobu práce a nabízí nám mnoho nových možností. Tento mezinárodní program, podle kterého již pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. Program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
Co to pro nás znamená?
Rozčlenit prostor na části, ve kterých jsou centra aktivit pro děti. Naší snahou je, aby v nich děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Usilujeme o to, aby se tak tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály.
V centrech aktivit jsou připraveny různé materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují. V centrech pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

  

 

1.třída  ČERVENÝ KLÍČEK a 2.třída ZELENÝ KLÍČEK

Zaměření oddělení :

Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenské chování.

Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné, pohybové, pracovní a jazykové (preventivně logopedické) činnosti. Rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost aktivitami přiměřenými věku dětí.

Děti získávají sociální dovednosti, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. Podporujeme tvořivost a samostatnost dětí při všech nabízených činnostech.

Učitelky plánují a realizují činnosti a aktivity pro děti dle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností.

 

  

3.třída MODRÝ KLÍČEK

Zaměření oddělení:

Obsah vzdělávání ve 3.třídě směřuje k rozvoji osobnosti dítěte po všech jejích stránkách. Obsah, formy a prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby ke konci docházky do MŠ měly děti osvojeny klíčové kompetence. Ty jsou nezbytné pro úspěšný vstup do vzdělávání v ZŠ.

Zvýšený důraz je kladen na rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí, rozvoj fonematického sluchu - je prováděna logopedická prevence, příprava předškoláků na vstup do ZŠ formou Metody dobrého startu a výuka angličtiny hrovou formou. 

Děti samostatně pracují na stanovištích, kde jsou jim nabízeny činnosti, které rozvíjejí tyto typy inteligence: matematicko-logickou, verbální, sociální, hudební, tělesně-kinetickou, interpersonální, přírodní, prostorovou (členění dle H. Gardnera).

 

 

Děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Dětský kolektiv je nenahraditelný, protože:

  • přináší pozitivní vzory

  • nabízí aktivity pro volný čas

  • je zdrojem nezapomenutelných zážitků

  • je určitým typem prevence vůči agresi, kriminalitě, drogové závislosti, netoleranci či pocitům nenávisti vůči světu

  • zprostředkovává skupinový prožitek, který je důležitý pro zdravý rozvoj osobnosti

  • nabízí sociální zkušenosti a dovednosti, jež jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích v budoucnu (např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit konflikty, tvořivě přistupovat k problémům, individuálně se prosadit,...

 

Děti  v MŠ potřebují:
 
1.třída, 2.třída
bačkorky (ne pantofle)
pyžamko
náhradní oblečení, včetně spod. prádla
tepláky do třídy i na písek
kapesník
hrneček na pitný režim
pláštěnku
VŠECHNY VĚCI ŘÁDNĚ OZNAČTE JMÉNEM DÍTĚTE!!!
 
 
3.třída
bačkorky (ne pantofle)
náhradní oblečení, včetně spod. prádla
tepláky do třídy i na písek
kapesník
kartáček na zuby + 1 zubní pastu, kelímek
hrneček na pitný režim
polštářek na odpolední odpočívání (případně deku)
pláštěnku
cvičební úbor do látkového pytlíku
vhodnou obuv na pobyt venku, na zahradu

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás