1.třída  ČERVENÝ KLÍČEK

Zaměření oddělení :

Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenské chování.

Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné, pohybové, pracovní a jazykové (preventivně logopedické) činnosti. Rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost aktivitami přiměřenými věku dětí.

Děti získávají sociální dovednosti, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. Podporujeme tvořivost a samostatnost dětí při všech nabízených činnostech.

Učitelky plánují a realizují činnosti a aktivity pro děti dle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností.

 

2.třída ZELENÝ KLÍČEK

 Zaměření oddělení :

Ve třídě pracujeme formou Centra aktivit, kdy se snažíme u dětí rozvíjet všechny typy inteligencí. Děti pracují v malých skupinkách, kde mají připravené zajímavé pomůcky a materiály, děti si samy vybírají, kterou aktivitu si chtějí vyzkoušet. Učí se tak spolupracovat s kamarády, domlouvat se, řešit problém.

Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenské chování.

Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné, pohybové, pracovní činnosti. Rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost aktivitami přiměřenými věku dětí. Zaměřujeme se na podporu logopedické prevence.

Děti získávají sociální dovednosti, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. Podporujeme tvořivost a samostatnost dětí při všech nabízených činnostech.

Učitelky plánují a realizují činnosti a aktivity pro děti dle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností.

   

3.třída MODRÝ KLÍČEK

Zaměření oddělení:

Obsah vzdělávání ve 3.třídě směřuje k rozvoji osobnosti dítěte po všech jejích stránkách. Obsah, formy a prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby ke konci docházky do MŠ měly děti osvojeny klíčové kompetence. Ty jsou nezbytné pro úspěšný vstup do vzdělávání v ZŠ. K práci s dětmi využíváme pomůcky M. Montessori.

Zvýšený důraz je kladen na rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí, rozvoj fonematického sluchu - je prováděna logopedická prevence, příprava předškoláků na vstup do ZŠ formou Metody dobrého startu a výuka angličtiny hrovou formou. 

Děti samostatně pracují na stanovištích, kde jsou jim nabízeny činnosti, které rozvíjejí tyto typy inteligence: matematicko-logickou, verbální, sociální, hudební, tělesně-kinetickou, interpersonální, přírodní, prostorovou (členění dle H. Gardnera).