Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je dokázaly otevřít samy.

  

Mateřská škola je třítřídní. Přilehlá je nově vybavená školní zahrada.  

Kapacita školy je 82 dětí.

Provoz školy od 6.15 do 16.15 hodin.

Pobyt dětí v MŠ je celodenní.

Děti se scházejí od 6:15 do 8.30 hod. Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 10hod, kdy děti odchází na vycházku.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 320,- Kč /měsíc. Děti v posledním ročníku MŠ jsou od úplaty osvobozeny (Školský zákon § 123 odst. 2) po dobu jednoho roku.

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY: 

Cena stravování  je 39,- Kč za den, 7 - leté děti 42, -Kč za den. Je nutné dodržovat splatnost stravného - nejdéle do 20.dne v měsíci. Zálohy se platí dopředu. 

Informace o stravování vám podá vedoucí školní jídelny ZŠ pí. Monika Lipavská.

Nepřítomnost, která nebyla předem známa (náhlé onemocnění) odhlašujte na telefonní číslo  461 631 115  kdykoliv, nejpozději však do 13. hodiny předchozího dne nebo na webových stránkách www.strava.cz

Stravu si rodiče mohou odebrat do obědníku pouze první den nemoci dítěte. V době nemoci nelze stravu pro dítě odebírat.

 

Školní vzdělávací program: KLÍČEK

 • Jsme zde, abychom vytvářeli životní dovednosti dětí
 • Naše děti mají chuť a touhu se dál vzdělávat, zažívají pocit úspěchu
 • Společně si hrají, učí se, plánují, hodnotí – základ pro práci v týmu
 • Učíme je prosadit se, ne však za každou cenu
 • Učí se, jak si poradit v nové – i kritické situaci
 • Mají úctu ke starším lidem i k sobě navzájem
 • Váží si své rodné obce
 • Učí se empatii
 • Učí se komunikovat, domluvit se s ostatními – dětmi i dospělými
 • Poznávají, že nejsou jen občany obce Dolní Újezd, ale připravují se na život   v multikulturní společnosti
 • Angličtina je mostem k lidem na celém světě
 • Jsme jiní a přece stejní – prevence xenofobie, rasismu, šikany

 

Dlouhodobé cíle výchovně vzdělávací koncepce MŠ:

1)  Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy v prostředí skupiny vrstevníků.

2)  Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,zájmů a potřeb.

3)  Posilování prosociálního chování:

 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat,spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
 • příprava na život v multikulturní společnosti – mít porozumění pro rozdílné hodnoty a vzájemné sbližování (výuka angličtiny)
 • využívat hodnot, tradic, jazyka a poznání kulturního dědictví, přispívat v rozsahu možností dětí k jejich předávání

4)    Rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

 • děti s odloženou školní docházkou, děti talentované, případně děti se zdravotním postižením.

5)    Usilovat  o to, aby čas strávený v MŠ byl pro děti radostnou a příjemnou  zkušeností.

6)    Uplatňovat princip otevřenosti školy rodině i veřejnosti.

 

Nadstandartní aktivity :

dílčí projekty :

 • „MAX“ – hrová výuka angličtiny, je součástí Programu prevence sociálně patologických jevů – konkrétně  xenofobie a rasismu.  Probíhá hrovou formou podle učebnic Playway to English.
 • Rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení, prevence šikany 
 • Metoda dobrého startu jako příprava dětí na vstup do základní školy
 • Spolupráce s logopedkou Mgr. Eliškou Pávkovou. Ve spolupráci s ní je prováděna logopedická prevence.
 • Návštěvy s programem pro seniory v místním Domě s pečovatelskou službou.
 • Plavecký výcvik
 • Cvičení pro maminky na RD s dětmi – v rámci adaptačního programu

   

Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • Předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost

 • Hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o změně zdravotní způsobilosti dítěte – do školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním

 • Ihned hlásit změny v osobních údajích dítěte ( změny zdravotní pojišťovny, telefonní spojení na rodiče…)

 • Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není- li předem známá, omluvit dítě neprodleně. Při nepřítomnosti trvající celý měsíc doložit důvod písemně.

 • V řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání, pokud ředitelka nerozhodla o prominutí úplaty. Včas doložit skutečnosti rozhodující o osvobození od placení úplaty

 

Rodiče mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy
 • podporovat činnost školy i dílčí vzdělávací projekty finančně nebo jinou formou pomoci či daru
 
Dítě má právo:
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)