Organizační poznámky 3.oddělení - třídy MODRÉHO KLÍČKU

 • Co si mám přinést s sebou do školky:
  • přezůvky
  • náhradní podepsané oblečení, oblečení na ven, pláštěnku, gumáky (oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí)
  • polštářek a deku na spaní
  • hrneček na pití
  • desky na pracovní sešit Metoda dobrého startu
  • kapesníčky na pobyt venku do skříňky/kapsy

 • Dílčí projekty probíhající ve třídě:
  • rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností, vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení.

  • Metoda dobrého startu je intenzivní přípravou dětí na vstup do základní školy, nástroj prevence vad a odstraňování možných opoždění ve vývoji dětí. Vhodná přdevším pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá 2x týdně. Cílem metody je navození základních pohybů potřebných pro psaní a dále příprava k počáteční výuce čtení.
  • Angličtina hrou prostřednictvím písniček, básniček, pohybových a dalších her, pracovních listů se děti seznámí se základní slovní zásobou anglického jazyka. Angličtina bude probíhat 2x týdně. Angličtina se bude objevovat i během různých činností dětí v průběhu dne, např. během vycházky, při cvičení, ři hrách apod.
  • logopedická prevence bude začleňována každý den v rámci komunitního kruhu na procvičení mluvidel (cviky se rty a jazykem, rozvíjení slovní zásoby)

 • Rozvíjení přečtenářské a předmatematické gramotnosti:

Děti v Modrém klíčku – předškoláčky- cíleně připravujeme na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy. Každý den jim nabízíme aktivity a hry na rozvíjení předmatematické (předčíselné představy, logické myšlení, početní představy, geometrické tvary, osové souměrnosti, práce s čtvercovou sítí, třídění, seskupování, přiřazování, vnímání času, prostorové vnímání, pravolevá orientace…) a předčtenářské gramotnosti ( řeč, jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání a paměť, vnímání a porozumění textu, vystižení myšlenky, dějová a časová posloupnost…..).

Do výuky matematických dovedností zařazujeme hry a aktivity s prvky Montessori, učíme děti dle Hejného matematiky. Předčtenářskou gramotnost u dětí rozvíjí především Metoda dobrého startu, která připravuje děti na výuku čtení a psaní. Do třídy jsme zakoupili mnoho kvalitních vzdělávacích pomůcek a her, které nám umožňují tyto aktivity obměňovat a pro děti se tak stávají více zajímavými.

A jak taková práce s předškoláčky vypadá? Děti pracují ve skupinkách na tzv. stanovištích, na kterých mají připraven úkol a zadání. Na způsob jeho řešení musejí přijít samostatně či ve spolupráci s kamarády. Aktivity na stanovištích dávají dětem možnost mezi sebou komunikovat, domlouvat se, řešit daný problém. Děti se tak učí i s sociálním dovednostem. Po vyřešení či splnění úkolu mohou děti přecházet z jednoho stanoviště do druhého podle svého zájmu.

Organizační poznámka:

Děti se do 7:00 hod schází v Červeném klíčku (1.třídě MŠ), od 15:00 hod si děti můžete vyzvednout v Zeleném klíčku (2. třídě MŠ).

Fotografie prostor 3. oddělení - třídy Modrý klíček