Neotevírejme dětem dveře,

ale pomozme jim najít ten správný klíč,

aby si je dokázaly otevřít samy.

 

Mateřská škola je od 1.9.2013 třítřídní, dvě třídy se nachází v jednopatrové budově ve středu obce, kde součástí MŠ je školní jídelna a přilehlá školní zahrada. Jedna třída se nachází v budově ZŠ, děti z této třídy se stravují v jídelně ZŠ. 

Kapacita školy je 65 dětí.

Provoz školy od 6.30 do 16.00 hodin.

Pobyt dětí v MŠ je celodenní.

Děti se scházejí od 6:30 do 8:30hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 10hod, kdy děti odchází na vycházku.

Režim dne je vyvěšen na nástěnce ve vstupní hale.

Odhlašování a přihlašování dětí den předem do 16hod.- telefonicky na čísle 461631202 nebo písemně do sešitu ve vstupní hale, anebo nejpozději do 6:00 na záznamník. Nebude-li fungovat záznamník, omluvte, v případě potřeby, své dítě smskou na telefonním čísle (mobil) 721409843.


Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat někdo jiný než- li rodič , je nutné písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy), bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci.


Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 240,- Kč /měsíc.Děti v posledním ročníku MŠ jsou od úplaty osvobozeny (Školský zákon § 123 odst. 2) po dobu jednoho roku.

 

Vzdělávací program: KLÍČEK

 • Jsme zde, abychom vytvářeli životní dovednosti dětí
 • naše děti mají chuť a touhu se dál vzdělávat, zažívají pocit úspěchu
 • společně si hrají, učí se, plánují, hodnotí – základ pro práci v týmu
 • učíme je prosadit se, ne však za každou cenu
 • učí se, jak si poradit v nové – i kritické situaci
 • mají úctu ke starším lidem i k sobě navzájem
 • váží si své rodné obce
 • učí se empatii
 • učí se komunikovat, domluvit se s ostatními – dětmi i dospělými
 • poznávají, že nejsou jen občany obce Dolní Újezd, ale připravují se na život   v multikulturní společnosti
 • angličtina je mostem k lidem na celém světě
 • jsme jiní a přece stejní – prevence xenofobie, rasismu, šikany

 

Dlouhodobé cíle výchovně vzdělávací koncepce MŠ:

1/   Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

v prostředí skupiny vrstevníků

2/  položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich

možností,zájmů a potřeb.

3/  posilování prosociálního chování:

-          rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat,spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

-          příprava na život v multikulturní společnosti – mít porozumění pro rozdílné hodnoty a vzájemné sbližování (výuka angličtiny)

-          využívat hodnot, tradic, jazyka a poznání kulturního dědictví, přispívat v rozsahu možností dětí k jejich předávání

4/    Rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

-          děti s odloženou školní docházkou, děti talentované, případně děti

se zdravotním postižením

5/    Usilovat  o to, aby čas strávený v MŠ byl pro děti radostnou a

příjemnou  zkušeností.

6/    Uplatňovat princip otevřenosti školy rodině i veřejnosti.


Výchovně vzdělávací práce probíhá podle Koncepce výchovy a vzdělávání v Mateřské škole Dolní Újezd (zpracována dle RVP), Školního vzdělávacího programu  „Klíček“ a třídních vzdělávacích programů pro jednotlivá oddělení.

 

Nadstandartní aktivity :

dílčí projekty :

 • „MAX“ – hrová výuka angličtiny, je součástí Programu prevence sociálně patologických jevů – konkrétně  xenofobie a rasismu.  Probíhá hrovou formou podle učebnic Playway to English.
 • rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení - s maňáskem – prevence šikany - dílčí projekt Honzík
 • Metoda dobrého startu jako příprava dětí na vstup do základní školy
 • Spolupráce s klinickou logopedkou pí. Mgr.Danielou Pecháčkovou.Ve spolupráci s ní je prováděna logopedická prevence.
 • návštěvy s programem pro seniory v místním Domě s pečovatelskou službou.
 • plavecký výcvik
 • cvičení pro maminky na RD s dětmi – v rámci adaptačního programu

  

Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • Předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost

 • Hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o změně zdravotní způsobilosti dítěte – do školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním

 • Ihned hlásit změny v osobních údajích dítěte ( změny zdravotní pojišťovny, telefonní spojení na rodiče…)

 • Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není- li předem známá, omluvit dítě neprodleně. Při nepřítomnosti trvající celý měsíc doložit důvod písemně.

 • V řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání, pokud ředitelka nerozhodla o prominutí úplaty. Včas doložit skutečnosti rozhodující o osvobození od placení úplaty

 

Rodiče mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ ředitelce školy nebo učitelce.
 • podporovat činnost školy i dílčí vzdělávací projekty finančně nebo jinou formou pomoci či daru.

Dítě má právo:
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás