„HONZÍK“

PROJEKT PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Preventivní program rizikového chování pro rozvoj prosociálních vlastností a životních dovedností dítěte.

 

„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“ 


Cílem je: 

Cílem prevence je vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku.

Vytvářet podnětné sociální klima školy založené na úctě, důvěře a snášenlivosti.

Podporovat zdravé učení na základě principů smysluplnosti, přiměřenosti a motivace.

Zkvalitnění třídního a školního klimatu, předcházet většině společensky nežádoucích jevů.

Řešit vzrůstající agresivitu dětí, předcházet jevům násilí, agresivity, nesnášenlivosti, xenofobie, drogových závislostí od ranného věku.

Přijímat a respektovat odlišnosti ostatních, tolerance (návaznost na projekt MAX – řešení problémů obou chlapců, Maxe a Honzíka, možnost objevení problému nedorozumění, odlišnost zvyků a chování).

Sociální nezralost dětí před vstupem do školy.

 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími vlivy je výchova ke zdravému způsobu života – včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne.

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů patří 

▪ sebedůvěra, samostatnost a sebejistota

▪ podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit

▪ schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se

▪ seberozvíjení

▪ motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům

▪ rozvoj tvořivosti a estetického cítění

▪ systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence

 

 Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a současně i kompetence v oblasti prevence patří:

znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví

▪ rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví

▪ zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit

▪ napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky

▪ mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka

▪ vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné

▪ znát pravidla společného soužití ve skupině

▪ hodnotit své chování i chování druhých

▪ mít a hájit svůj názor

▪ akceptovat kompetentní autoritu

▪ vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav

▪ přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy

▪ vědět, že je více možností řešení konfliktů

▪ kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad

▪ chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role

▪ spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí

 

 PROSTŘEDKY

Maňásek Honzík 

 Prožitkové učení, sociální hry a hraní rolí, námětové hry i společná stavba nebo společná kresba, dramatická výchova, komunikační kruh, hádanky, estetické činnosti, navození problémových situací s maňáskem Honzíkem, navázání spolupráci s PPP v Litomyšli – konzultace, návštěva v MŠ, návštěvy v DPS, interakční hry

- chválit, povzbuzovat, oceňovat, tleskat, být kamarádem

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás