ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY 3.TŘÍDY


Zaměření oddělení:

Obsah vzdělávání ve 3.třídě směřuje k rozvoji osobnosti dítěte po všech jejích strankách.

Obsah, formy a prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby byly vytvářeny základy klíčových kompetencí významných pro započetí systematického vzdělávání.

Rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí, rozvoj fonematického sluchu - výuka angličtiny hrovou formou, příprava předškoláků na vstup do ZŠ formou Metody dobrého startu.Ve třídě jsou každodenně prováděny tyto aktivity:

  • logopedická prevence - logopedické chvilky jsou prováděny skupinově nebo individuálně, dle potřeb konkrétních dětí
  • rozvíjení předmatematické gramotnosti 
  • rozvíjení předčtenářské gramotnosti
  • preventivní pohybové chvilkyDílčí projekty probíhající ve třídě:

  • MAX“ – hrová výuka angličtiny, je součástí Programu prevence sociálně patologických jevů – konkrétně  xenofobie a rasismu.  Probíhá hrovou formou podle učebnic Playway to English, s maňáskem Maxem - anglicky mluvícím tvorečkem. Playway to English probíhá 2x týdně 20 - 30 minut, v pondělí a ve středu, od 9.30 do 10.00 hodin. Angličtina se bude objevovat i během různých činností dětí v průběhu dne, např.při cvičení, při hrách atp.

  • rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností, vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení 

  • Metoda dobrého startu je intenzivní přípravou dětí na vstup do základní školy, nástroj prevence vad a odstraňování možných opoždění ve vývoji dětí. Vhodná přdevším pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek, od 9.30 do 10.00 hodin.Rozvíjení přečtenářské a předmatematické gramotnosti

Děti v Modrém klíčku – předškoláčky- cíleně připravujeme na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy. Každý den jim nabízíme aktivity a hry na rozvíjení předmatematické (předčíselné představy, logické myšlení, početní představy, geometrické tvary, osové souměrnosti, práce s čtvercovou sítí, třídění, seskupování, přiřazování, vnímání času, prostorové vnímání, pravolevá orientace…) a předčtenářské gramotnosti ( řeč, jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání a paměť, vnímání a porozumění textu, vystižení myšlenky, dějová a časová posloupnost…..).

Do výuky matematických dovedností zařazujeme hry a aktivity s prvky Montessori, učíme děti dle Hejného matematiky. Předčtenářskou gramotnost u dětí rozvíjí především Metoda dobrého startu, která připravuje děti na výuku čtení a psaní. Do třídy jsme zakoupili mnoho kvalitních vzdělávacích pomůcek a her, které nám umožňují tyto aktivity obměňovat a pro děti se tak stávají více zajímavými.

A jak taková práce s předškoláčky vypadá? Děti pracují ve skupinkách na tzv. stanovištích, na kterých mají připraven úkol a zadání. Na způsob jeho řešení musejí přijít samostatně či ve spolupráci s kamarády. Aktivity na stanovištích dávají dětem možnost mezi sebou komunikovat, domlouvat se, řešit daný problém. Děti se tak učí i s sociálním dovednostem. Po vyřešení či splnění úkolu mohou děti přecházet z jednoho stanoviště do druhého podle svého zájmu.Děti z Modrého klíčku do MŠ potřebují:

Nezapomeňte, prosíme, vše označit či podepsat.

polštářek, případně deku - děti odpočívají 30 -40 min

vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku - ven chodíme za každého počasí, děti se tak snadno ušpiní

oblečení na školní zahradu

náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko..)

hrneček na pitný režim

pevné desky na učebnici angličtiny a pracovní listy Metody dobrého startu (v případě zájmu o tyto aktivity)


Stravování:

Dopolední svačinka okolo 9:00 hod.

Děti obědvají ve 12hod, po obědě jsou tedy okolo 12.30hod.

Odpolední svačinka ve 14:30 hod.

Respektujte, prosíme, dobu stravování.


Organizační poznámka:

Děti se do 7:00 hod schází v Červeném klíčku (1.třídě MŠ), od 15:00 hod si děti můžete vyzvednout v Zeleném klíčku (2. třídě MŠ).

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás