V naší mateřské škole probíhá Metoda dobrého startu 2x týdně

podle systematicky propracované metodiky zahrnující odborné metodické texty, pracovní listy i hudební

nahrávky. Touto pracovníky pedagogicko psychologických poraden uznávanou metodou mohou

pracovat učitelky, které prošly proškolením a získaly potřebný certifikát.

MDS sleduje rozvoj psychomotoriky, přispívá k rozvoji řeči, aktivizuje vývoj dítěte.

Je vhodná jak pro děti s problémy, tak i pro děti bezproblémové

a to od pěti let v mateřských, základních a speciálních školách.

Využití je poměrně značné:

       Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci.

       Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace,

tak ve specializovaných třídách, může být součástí individuálního programu,

podkladem pro ambulantní péči v poradně nebo ve škole.

       Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky.

       Předpokládá se použitelnost metody u dětí  před zahájením výuky čtení,

psaní, matematiky.

       Splňuje funkci diagnostickou jak v rámci učitelské, tak poradenské diagnostiky.

 

Koncepce:

Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti, pro které jsou

často návazné pohybové úkoly nezvládnutelné, jsou úspěšné, nabídneme-li jim hudební doprovod.

Je to „pohyb zabalený v hudbě". Hudební doprovod přispěje k celkovému uvolnění dítěte,

k rozvoji pohybového potenciálu. U skupiny dětí s diagnózou specifické poruchy učení,

s projevy obtíží v oblasti jemné a hrubé motoriky vytvoříme vstřícnou atmosféru k reedukaci

pohybové koordinace.

Dítě se seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb.

MDS klade důraz na vnímání vlastního těla, svého fyzického já.

Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor.

K zvládnutí grafického vzoru nestačí dítěti jen „rychlé oko“.

Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, nutnou koncentraci pozornosti,

zralost očních pohybů. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé

a prostorové orientace a názorné paměti.

Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem.

Lateratizace ruky, motorická a senzorická koordinace, manuální zručnost

a ovládání mluvidel – to vše je budováno postupně.

Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.

 

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, přispívá k rozvoji

řeči, aktivizuje a upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Rozvoj psychiky a motoriky dítěte jsou spolu úzce spojeny. Poruchy psychomotorického vývoje

se projevují v opoždění rozvoje funkcí percepčně - motorických a způsobují vznik obtíží ve výuce čtení a

psaní. Poruchy v oblasti psychomotorického vývoje se projevují již v předškolním věku (např. v

modelování, kresbě, rytmice, gymnastice a některých didaktických zaměstnáních).

Stále není věnována dostatečná pozornost příčinám a odstraňování těchto nedostatků

v předškolním období. Jejich důsledkem jsou později špatné známky jako trest

za opožděný vývoj dítěte. V případě poruch psychomotorického rozvoje je nezbytná

psychomotorická rehabilitace.

Metoda "Dobrého startu" patří mezi metody psychomotoricko - rehabilitační.

Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního

období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu.

Metoda dobrého startu  zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická

cvičení, která se týkají zrakové i sluchové percepce, pohybová cvičení, cvičení pohybově akustická

a cvičení v kombinaci píseň - pohyb - grafický vzor.

Cílem metody je navození základních pohybů potřebných pro psaní a dále příprava k počáteční

výuce čtení.

"Učitelé, kteří se s touto metodou seznámí a rozhodnou se ji aplikovat, vykonají jistě velmi užitečný čin.

Omezit počet těch, pro které je vstup do školy neúspěšným startem je věcí, která si zaslouží nejvyšší uznání."

Doc. Dr. et PhDr. Ladislav Langra

Čerpáno z metodiky "Metody dobrého startu", autorka J.Swierkoszová.


MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás